Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy
POWR.03.05.00-00-Z309/18

Kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski,
Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji
2019.10.01 - 2023.09.30Całkowita wartość projektu34 689 225,21 PLN
Dofinansowanie

33 648 548,11 PLN
Wkład własny

1 040 677,10 PLN