Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy
POWR.03.05.00-00-Z309/18

Kierownik projektu
prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski,
Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji
2019.10.01 - 2023.09.30

Całkowita wartość projektu34 689 225,21 PLN
Dofinansowanie

33 648 548,11 PLN
Wkład własny

1 040 677,10 PLN

Opis projektu

Cele główne projektu dotyczą:

  • podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  • zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
  • poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla studentów z Polski oraz cudzoziemców
  • podniesieniu kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego
  • W/w cele są powiązane z otoczeniem społeczno-gospodarczym


W ramach projektu powstaną nowe kierunki i specjalizacje studiów, również w języku angielskim. Do prowadzenia zajęć zostaną zaproszeni wykładowcy zagraniczni. Realizowane programy kształcenia zostaną dostosowane do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych przez wprowadzenie nowych przedmiotów lub modyfikację sposobu realizacji dotychczasowych.

Studenci zostaną wyposażeni w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych i językowych, zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje zawodowe i społeczne, wspólnych zajęciach z pracodawcami oraz wizytach studyjnych. Zapoznaniu się z rynkiem pracy będą służyły również zaplanowane staże zawodowe.

Częścią ZPR AGH II są działania skierowane do kadry dydaktycznej, w wyniku których pracownicy dydaktyczno-naukowi podniosą kompetencje dydaktyczne poprzez dedykowane szkolenia oraz staże dydaktyczne, językowe, informatyczne wpływające na poprawę jakości oferowanego kształcenia. Na sprawne funkcjonowanie Uczelni wpływają wysokie kompetencje pracowników administracyjnych, których na AGH zatrudnionych jest ok. 2000. Zaplanowano szkolenia dla pracowników pełniących funkcje administracyjne z obszaru zarządzania, finansów, prawa, zamówień publicznych oraz szkolenia językowe.

ZPR AGH II przewiduje unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni, tak by jej funkcjonalność była dostosowana do efektywnego zarządzania uczelnią kształcącą na studiach wszystkich typów ok. 40 000 studentów rocznie.

Cele główne projektu i zaplanowane działania służą realizacji celów POWER i wpisują się w realizację celów szczegółowych działania 3.5.

Zadania

Zadanie 1 - Dostosowanie oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych - wprowadzenie nowych lub modyfikacja istniejących programów kształcenia.

Zadanie 2 - Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Zadanie 3 - Programy Zadanie 4 - Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

Zadanie 5 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Zadanie 6 - Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej

Zadanie 7 - Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych

Grupa docelowa

Projekt w okresie realizacji obejmie swym wsparciem 2946 (8 dokt.) stud. studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów, 454 pracowników dydaktycznych oraz 506 pracowników administracyjnych.