19.08.2021

Rekrutacja na szkolenie w zakresie zarządzania zespołem dla kierowników grup badawczych będących pracownikami uczelni wyższej w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii


Wydziałowe Biuro Projektu Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenie w zakresie zarządzania zespołem dla kierowników grup badawczych będących pracownikami uczelni wyższej w ACMiN w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18

Numer zadania:
365

Liczba miejsc:
6

Termin rekrutacji:
19.08-24.08.2021

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora:
dr Magdalena Wytrwał-Sarna (wytrwal@agh.edu.pl)

Miejsce składania dokumentów:

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się poprzez przesłanie do Wydziałowego Biura Projektu jednego pliku formularza rekrutacyjnego w formie pdf opisanego Nazwisko_Imię_Nazwa szkolenia_Formularz_Rekrutacyjny

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., uczestnik szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu lub przesłać drogą elektroniczną na adres wytrwal@agh.edu.pl:
- Formularz - dane uczestnika projektu
- Oświadczenie uczestnika projektu