01.02.2022

Szkolenie pt. „Obsługa MS Excel” (poziom zaawansowany)


Wydziałowe Biuro Projektu: Pion Kanclerza - Dział Organizacyjny w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)",  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zadanie 6: Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej ogłasza rekrutację na szkolenie skierowane kadry kierowniczej i administracyjnej AGH, pt.: „Obsługa MS Excel” (poziom zaawansowany).

Liczba miejsc: 10 (jedna grupa)

Forma zajęć: ON-LINE szkolenie  prowadzone przez platformę edukacyjną. Uczestnik Szkolenia przystępujący do Szkolenia on-line zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego sprawny udział w Szkoleniu.

Czas trwania: 4-dni szkoleniowe, 6 godz./1 dzień, między godz. 08.00 a 15.30 (w  zależności od dnia szkolenia)

Poziom: zaawansowany - szkolenie jest skierowane dla pracowników administracyjnych Uczelni, którzy:

  • znają dobrze program MS Excel,
  • w codziennej pracy wykorzystują MS Excel jako narzędzie analizy danych,
  • pracują na dużej ilości danych i chcą usprawnić swoją pracę zaawansowanymi narzędziami takimi jak tabele przestawne czy makropolecenia.

Termin szkolenia – 15.02.2022-18.02.2022

Termin rekrutacji: do 10.02.2022r. (godz. 15.30)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu)*
* Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. dane uczestnika (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu) – będzie trzeba przekazać do Działu Organizacyjnego  dopiero po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Forma składania dokumentów:
Skan wypełnionego i podpisanego (przez Kandydata/tkę i przełożonego) Formularza  rekrutacji należy przesłać mailem na adres Wydziałowego Biura Projektu: mis@agh.edu.pl, a następnie oryginał Formularza rekrutacji przekazać do Działu Organizacyjnego za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1.
Formularz należy przekazać w kopercie z dopiskiem „szkolenie EXCEL”.
WAŻNE: O zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń tj. data i godzina wpłynięcia zgłoszenia na maila.

Adres Wydziałowego Biura Projektu – Pion Kanclerza:
Dział Organizacyjny
Przełączka A4-C4, I piętro, pok.123

Kontakt ws. szkolenia: Bożena Miś, tel. 617-49-94

Wydziałowy Koordynator Projektu: Agnieszka Gajek, tel. 12 617 49-93

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

4 dni po 6 godzin zegarowych

Poziom zaawansowany

• Elementy programowania VBA
• Formatowanie warunkowe
• Zaawansowane filtry
• Makra
• Zaawansowane funkcje: logiczne, statystyczne, matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i odwołań, zagnieżdżanie funkcji.
• Zarządzanie skoroszytami i arkuszami, łączenie danych
• Tabele przestawne
• Zaawansowane wykresy