24.09.2021

Rekrutacja na szkolenie on-line „Autorytet – budowanie i perswazja” dla kadry kierowniczej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu: Kwestura (nazwa wydziału/jednostki) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenie on-line „Autorytet – budowanie i perswazja” dla kadry kierowniczej AGH.

Liczba miejsc: 20 (2 grupy po 10 osób)

Termin rekrutacji: Do 12.10.2021

Obowiązuje kolejność zgłoszeń,  po wyczerpaniu limitu osób na konkretny termin kandydaci będą automatycznie przypisywani  do kolejnego  wolnego terminu.

Forma zajęć: ON-LINE szkolenie  prowadzone przez platformę edukacyjną. Uczestnik Szkolenia przystępujący do Szkolenia on-line zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego sprawny udział w Szkoleniu.

Miejsce składania dokumentów:
Skan wypełnionego i podpisanego (przez Kandydata/tkę i Przełożonego) Formularza  rekrutacji należy przesłać mailem na adres Wydziałowego Biura Projektu: msocha@agh.edu.pl, a następnie oryginał Formularza rekrutacji należy przekazać do Kwestury  za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1, z zachowaniem terminu rekrutacji.
Formularz należy przekazać w kopercie z dopiskiem szkolenie POWER II „Autorytet – budowanie i perswazja”

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.
W przypadku braku kompletu grupy  – celem uzupełnienia liczebności uczestników, dopuszcza się tworzenie grup mieszanych (kadra kierownicza, pracownicy administracyjni).
Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Monika Socha, tel. 12 617 33 04, msocha@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu) *
Formularz rekrutacyjny
Regulamin
Dane uczestnika, RODO (należy dostarczyć po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się)
* Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. dane uczestnika (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu) – należy przekazać do Kwestury  po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie

Nazwa szkolenia: „Autorytet – budowanie i perswazja”
Data: 21.10.2021, 22.10.2021
Godziny udzielania wsparcia: 9.00-15.00
Adres realizacji wsparcia: AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, szkolenie w trybie on-line