30.08.2021

Rekrutacja na szkolenie on-line dla kadry administracyjnej AGH pt. „Komunikacja interpersonalna”


Wydziałowe Biuro Projektu: Kwestura (nazwa wydziału/jednostki) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenie on-line pt. „Komunikacja interpersonalna” dla kadry administracyjnej AGH.

Liczba miejsc: 20 (2 grupy po 10 osób)

Termin rekrutacji: do 30.09.2021

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu limitu osób na konkretny termin kandydaci będą automatycznie przypisywani  do kolejnego  wolnego terminu.

Forma zajęć: ON-LINE szkolenie prowadzone przez platformę edukacyjną. Uczestnik Szkolenia przystępujący do Szkolenia on-line zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego sprawny udział w Szkoleniu.

Miejsce składania dokumentów: Skan wypełnionego i podpisanego (przez Kandydata/tkę i Przełożonego) Formularza rekrutacji należy przesłać mailem na adres Wydziałowego Biura Projektu: msocha@agh.edu.pl, a następnie oryginał Formularza rekrutacji należy przekazać do Kwestury za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1, z zachowaniem terminu rekrutacji.

Formularz należy przekazać w kopercie z dopiskiem szkolenie POWER II „Komunikacja interpersonalna”
UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.
W przypadku braku kompletu grupy – celem uzupełnienia liczebności uczestników, dopuszcza się tworzenie grup mieszanych (kadra kierownicza, pracownicy administracyjni).

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Monika Socha, tel. 12 617 40 55, msocha@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu) *
  • Formularz rekrutacyjny
  • Regulamin
  • Dane uczestnika, RODO (należy dostarczyć po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się)

* Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. dane uczestnika (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu) – należy przekazać do Kwestury  po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie

 

Nazwa szkolenia: „Komunikacja interpersonalna ”
Data: 11.10.2021, 12.10.2021
Godziny udzielania wsparcia: 9.00-15.00
Adres realizacji wsparcia: AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, szkolenie w trybie on-line