02.09.2022

Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” dla kadry administracyjnej Pionu Kwestury


Wydziałowe Biuro Projektu Kwestura (nazwa wydziału/jednostki) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta” dla kadry administracyjnej Pionu Kwestury.

Liczba miejsc: 30 (2 grupy po 15 osób) 

Termin rekrutacji: Rekrutacja rozpoczyna się 2 września 2022 r. dla wszystkich terminów.

Dla poszczególnych szkoleń rekrutacja zakończy się 7 dni przed terminem danego szkolenia. 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu limitu osób na konkretny termin osoby będą automatycznie przypisywane do kolejnego wolnego terminu. 

Forma zajęć: Szkolenia stacjonarne 

Miejsce szkoleń: Sale na terenie AGH

Forma składania dokumentów:

Oryginał wypełnionego i podpisanego (przez uczestnika, przez przełożonego) Formularza  rekrutacji (zał. 2) należy przekazać do Kwestury  za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1, z zachowaniem terminu rekrutacji.

Formularz należy przekazać w kopercie do skrzynki KWESTURY z dopiskiem szkolenie POWER II „Profesjonalna obsługa klienta”

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.

W przypadku braku kompletu grupy – celem uzupełnienia liczebności uczestników, dopuszcza się tworzenie grup mieszanych (kadra kierownicza, pracownicy administracyjni). 

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Monika Socha, tel. 12 617 33 04, msocha@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu) *

Dane uczestnika, RODO (należy dostarczyć po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się) 

* Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. dane uczestnika (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu) – należy przekazać do Kwestury  po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie


Nazwa szkolenia: „Profesjonalna obsługa klienta” – szkolenie dla kadry administracyjnej Pionu Kwestury

Data: 28.09.2022, 05.10.2022

Godziny udzielania wsparcia: 9.00-15.00

Adres realizacji wsparcia: AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, szkolenie stacjonarne na terenie AGH.