11.08.2022

Szkolenie pt „Komunikacja w zespole” dla kadry administracyjnej


Wydziałowe Biuro Projektu: Kwestura (nazwa wydziału/jednostki) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenie pt „Komunikacja w zespole” dla kadry administracyjnej.

Liczba miejsc: 60 (4 grupy po 15 osób)

Termin rekrutacji:

Rekrutacja rozpoczyna się 11 sierpnia 2022 r. dla wszystkich terminów.
Dla poszczególnych szkoleń rekrutacja zakończy się 7 dni przed terminem danego szkolenia.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu limitu osób na konkretny termin osoby będą automatycznie przypisywane do kolejnego wolnego terminu.

Forma zajęć: szkolenia stacjonarne

Miejsce szkoleń: sale na terenie AGH

Forma składania dokumentów:


Oryginał wypełnionego i podpisanego (przez uczestnika, przez przełożonego) Formularza  rekrutacji (zał. 2) należy przekazać do Kwestury  za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1, z zachowaniem terminu rekrutacji.
Formularz należy przekazać w kopercie do skrzynki KWESTURY z dopiskiem szkolenie POWER II „Komunikacja w zespole”.

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.

W przypadku braku kompletu grupy – celem uzupełnienia liczebności uczestników, dopuszcza się tworzenie grup mieszanych (kadra kierownicza, pracownicy administracyjni).

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Monika Socha, tel. 12 617 33 04, msocha@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu)*
  • Regulamin

Dane uczestnika, RODO (należy dostarczyć po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się)
* Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. dane uczestnika (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu) – należy przekazać do Kwestury po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Nazwa szkolenia: „Komunikacja w zespole” – szkolenie dla kadry administracyjnej
Data: 22.09.2022, 12.10.2022, 18.10.2022, 20.10.2022
Godziny udzielania wsparcia: 9.00-15.00
Adres realizacji wsparcia: AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, szkolenie stacjonarne na terenie AGH.