14.11.2022

Szkolenie FreeRTOS + C Programming for Embedded Systems dla pracowników dydaktycznych AGH


Wydziałowe Biuro Projektu  Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie FreeRTOS + C Programming for Embedded Systems dla pracowników dydaktycznych AGH.

Zakres szkolenia:

1) elementy architektury komputerów, architektury ARMvx-M (użytkowy model programowy komputera jako wynik wymagań języków wysokiego poziomu, struktura użytkowego modelu programowego, systemowy model programowy i jego realizacja, język C, struktury oprogramowania: pętla zdarzeń, pętla zdarzeń z przerwaniami, czysty model zdarzeniowy, RTOS-wady i zalety, architektura ARMvx-M, składniki rdzenia ARM, model programowy procesora ARM-M)
2) programowanie mikrokontrolerów w języku C (w tym: rozwój standardu języka, pliki ródłowe i nagłówkowe, klasy/sekcje pamięci i atrybuty obiektów, zasady użycia preprocesora, makrodefinicje, funkcje rozwijalne, własności jezyka związane z programowaniem systemów wbudowanych, wybrane techniki programowania
3) STM32  - podstawowe własności, serie, cechy serii STM32F4
4) wprowadzenie do FreeRTOS (w tym: cechy i funkcjonalność RTOS, wątki, zasady szeregowania wątków, zajętość pamięci przez wątek, priorytety, praca z podziałem czasu, timer systemowy, tworzenie projektu z FreeRTOS w CubeIDE)

Termin szkolenia: szkolenie 3-dniowe: 25.11, 02.12, 9.12 (7 godzin zegarowych każdego dnia)

Liczba miejsc: 10 osób

Termin rekrutacji: od 15.11.2022 do wyczerpania miejsc

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Barbara Bysiewicz – Tokarz, paw. B1, pok. 309 (bbt@agh.edu.pl, tel. 12 617 33 61)

Koordynator Wydziałowy: Jerzy Baranowski, jb@agh.edu.pl, tel. 12 617 43 19

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularz Dane uczestnika Projektu
•    Oświadczenie uczestnika Projektu

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.