22.08.2022

Kompleksowe szkolenie z oprogramowania MATLAB przeprowadzone przez jednostkę posiadającą certyfikat producenta oprogramowania MATLAB dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs pt: „Kompleksowe szkolenie z oprogramowania MATLAB przeprowadzone przez jednostkę posiadającą certyfikat producenta oprogramowania MATLAB” dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ AGH.

Tematyka kursu:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania oprogramowania MATLAB.

Zakres szkolenia:

• Wprowadzenie do programu MATLAB
• Techniki programowania w MATLABie
• MATLAB w przetwarzaniu i analizie obrazów
• MATLAB w przetwarzaniu sygnałów
• Metody statystyczne w MATLABie
• Tworzenie interaktywnych aplikacji w MATLABie
• Integracja MATLABa z zewnętrznymi aplikacjami
• Modelowanie szeregów czasowych w programie MATLAB
• Uczenie maszynowe w MATLABie
Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów poziomujących (pre-test i post-test).
Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadza egzamin  oraz wydaje uczestnikom szkolenia certyfikat wystawiony przez producenta oprogramowania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oprogramowania.

Tryb szkolenia: stacjonarne

Termin szkolenia: wrzesień – grudzień 2022 r. Zajęcia będą realizowane w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00. Przewidywane jest 15 spotkań po 8 godzin  lekcyjnych (45 minut) w terminach dostosowanych do możliwości uczestników.

Liczba miejsc: 12

Dla kogo: pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni WGGiIŚ

Termin rekrutacji: do 05.09.2022 r.

Forma i miejsce składania dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacji (zał.1) należy przesłać w formie zeskanowanej (plik pdf) na adres e-mal: szkolenie-wggiis@agh.edu.pl. W tytule maila proszę podać nazwę szkolenia (Matlab).
2. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na kurs. Miejsce składania dokumentów: WGGiIŚ, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4 pok. 115 lub 113 w godzinach: od 9:00 do 14:00 (pon-pt).

Nazwisko koordynatora: dr inż.  Przemysław Kuras, e-mail: kuras@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 33 26