12.07.2022

Kurs administracji zasobami IT opartymi o systemy operacyjne Microsoft Windows z zakresu Automating Administration with PowerShell


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na kurs administracji zasobami IT opartymi o systemy operacyjne Microsoft Windows z zakresu Automating Administration with PowerShell” dla pracowników inżynieryjno-technicznych WGGiIŚ AGH.

Tematyka kursu:

Kurs ma na celu zwiększenie efektywności pracy 3 pracowników inżynieryjno-technicznych. Wiedza zdobyta na kursie pozwali usprawnić zarządzanie systemami opartymi o rodzinę Microsoft Windows w zakresie tematyki automatyzacji zadań administracyjnych przy pomocy narzędzia PowerShell. 

Zakres tematyczny odpowiada zakresowi profesjonalnych szkoleń autoryzowanych przez Microsoft AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują imienne świadectwa podniesienia kompetencji.

Tryb szkolenia:

Kurs ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, z uwagi na sytuację epidemiczną, poprzez platformę edukacyjną do nauki zdalnej. 

Termin szkolenia:

Zajęcia będą realizowane po 8 godzin dydaktycznych dziennie, kolejno w jednym tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Przewidywanych jest 5 spotkań w terminach dostosowanych do możliwości uczestników. W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się ustalenie innego harmonogramu zajęć.

Liczba miejsc:

Dla kogo: pracownicy inżynieryjno-techniczni WGGiIŚ AGH

Termin rekrutacji: do 31.08.2022 

Forma i miejsce składania dokumentów: 

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacji (zał.2) należy przesłać w formie zeskanowanej (plik pdf) na adres e-mal:  szkolenie-wggiis@agh.edu.pl. W tytule maila proszę podać nazwę szkolenia (PowerShell). 

2. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (zał. 1 – 3) należy złożyć po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na kurs. Miejsce składania dokumentów: WGGiIŚ,  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4 pok. 115 lub 113 w godzinach: od 9:00 do 14:00 (pon-pt).

Nazwisko koordynatora: mgr inż. Wojciech Adamczyk, e-mail: wojada@agh.edu.pl, tel. 12 617 23 41