11.07.2022

Szkolenie pilota bezzałogowego statku powietrznego – II edycja


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenie pilota bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) w kategorii szczególnej z organizacją egzaminów końcowych (teoretycznych i praktycznych), z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 25kg (szkolenie z egzaminem) – II edycja

Tematyka kursu:

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na wykonywanie operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) w kategorii szczególnej z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25kg. Szkolenie będzie zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym wraz z wydaniem stosownego  certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego. 

Tryb szkolenia:

Szkolenie będzie obejmowało przynajmniej 28 godziny zajęć lekcyjnych (21 godzin zegarowych) o charakterze teoretycznym i praktycznym. 

Szkolenie teoretyczne odbędzie się w formie szkolenia online (2 dni po ok. 8 godzin lekcyjnych). Szkolenie praktyczne odbędzie się w formie zajęć na żywo (2 dni po ok. 4 godzin lekcyjnych).

Termin szkolenia: sierpień - wrzesień 2022 r.

Liczba miejsc: 15 

Kryterium rekrutacji: Głównym kryterium rekrutacyjnym jest średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów, a następnym kolejność zgłoszeń

Dla kogo: dla studentów WGGiIŚ, studiujących w roku akademickim 2021/2022 na III roku - I stopnia studiów oraz I roku - II stopnia.

Warunkiem uczestnictwa jest obrona pracy inżynierskiej lub magisterskiej do 30.09.2023 r. 

Termin rekrutacji: do 29.07.2022 

Forma i miejsce składania dokumentów: 

1. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacji (zał.1) oraz (jeśli dotyczy) oświadczenie o niepełnosprawności (zał. 2) należy przesłać w formie zeskanowanej (plik pdf) na adres e-mail: szkolenie-wggiis@agh.edu.pl W tytule maila proszę podać nazwę szkolenia (VLOS). 

2. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na kurs. Miejsce składania dokumentów: WGGiIŚ,  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4 pok. 115 lub 113 w godzinach: od 9:00 do 14:00 (pon-pt) lub w opisanej nazwą kursu kopercie na portierni budynku C-4.

Nazwisko koordynatora: dr inż. Edyta Puniach, e-mail: epuniach@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 35 20