11.06.2021

Rekrutacja na staże zawodowe dla studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 3) ogłasza rekrutację na Staże zawodowe dla studentów I roku stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Liczba miejsc: zależna od liczby zgłoszeń
Termin rekrutacji: od 09.06.2021 do 16.06.2021 r.
Godziny: od 8.00 do 14.00 (poniedziałek-piątek)

Miejsce składania dokumentów:
Wydziałowe Biuro Projektu
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
paw. A-1, pokój 306 (nad halą maszyn)

lub

skrytka w Biurze Katedry Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki, paw. A-1, pokój 127 (dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „POWER STAŻ – Kamil Tomczak”).

Osoba do kontaktu:
dr inż. Kamil Tomczak - Członek Wydziałowego Biura Projektu
e-mail: ktomczak@agh.edu.pl

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik 1)
•    Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) (Załącznik 2)
•    Oświadczenie o braku powiązań osobowych z podmiotem przyjmującym na staż (Załącznik 3)

Regulamin rekrutacji na staże
Regulamin odbywania staży
Lista miejsc stażowych

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze