30.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca – Szkolenie Doskonalenia umiejętności interpersonalnych nauczyciela akademickiego dla nauczycieli akademickich


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację uzupełniającą na Szkolenie Doskonalenia umiejętności interpersonalnych nauczyciela akademickiego dla nauczycieli akademickich.

Forma szkolenia:
Szkolenie odbywać się będzie jako szkolenie jednodniowe.

Terminy szkolenia:
10.06.2021

Liczba miejsc: 8

Termin rekrutacji: do 07.05.2021
Szkolenie odbędzie się w formie on-line

Miejsce składania dokumentów:
3)    przesłać skan na adres: slorenc@agh.edu.ploraz
4)    przekazać na WGiG za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1 z dopiskiem KEZP – LORENC SYLWIA (POWER – pracownicy naukowi), z zachowaniem terminu rekrutacji.

Osoba do kontaktu
Sylwia Lorenc - Członek Wydziałowego Biura Projektu
e-mail: slorenc@agh.edu.pl

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik 2)
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularz Dane uczestnika Projektu (Załącznik 1)
•    Oświadczenie uczestnika Projektu (Załącznik 3)

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne musza być wydrukowane w kolorze