30.01.2020

Rekrutacja na kurs „Optyczne maszyny pomiarowe” dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktyczych AGH zatrudnionych na podstawie umowy o pracę


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Zarządzania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs „Optyczne maszyny pomiarowe” dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych AGH zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest gotowość do prowadzania zajęć z przedmiotów „ Inżynieria odwrotna” lub/i „Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych” w semestrze następującym po odbytym szkoleniu.

Liczba miejsc: 6

Termin rekrutacji: od 29.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Miejsce składania dokumentów:  pok. 218 lub pok. 102, budynek D-14

Nazwisko koordynatora: dr inż. Adam Ryś  tel. 12 617 42 65

Godziny: od 8.00 do 14:00 (pon-pt)
Pierwszeństwo w rekrutacji na szkolenie mają:

  • Pracownicy dydaktyczni lub naukowo–dydaktyczni AGH zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
  • Pracownicy posiadający tytuł naukowy doktora lub wyższy
  • Staż pracy na AGH min. 8 lat

W przypadku takiej samej liczby punktów rankingowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia: 17-19 lutego 2020 r.

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu wydrukowanego w kolorze:

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

Regulamin projektu