29.01.2021

Rekrutacja na kurs „Pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych - obsluga oprogramowania Qlik Sense (Qlik Sense Developer, Qlik Sense Designer, Qlik Sense Administrator)”


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Zarządzania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs „Pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych - obsługa oprogramowania Qlik Sense (Qlik Sense Developer, Qlik Sense Designer, Qlik Sense Administrator)” dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych AGH zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest gotowość do prowadzania zajęć z przedmiotów „Inzynieria i wizualizacja danych”

Liczba miejsc: 5

Termin rekrutacji: od 4.02.2020 r. do 6.02.2020 r.

Miejsce składania dokumentów: pok. 111, budynek D-14

Nazwisko koordynatora: dr inż. Adam Ryś  tel. 12 617 42 65

Godziny: od 8.00 do 14:00 (pon-pt)

Pierwszeństwo w rekrutacji na szkolenie mają:
Pracownicy dydaktyczni lub naukowo–dydaktyczni Wydziału Zarządzania AGH
Pracownicy posiadający tytuł naukowy doktora lub wyższy
Staż pracy na AGH min. 10 lat
W przypadku takiej samej liczby punktów rankingowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia: 18-19, 22-26 lutego 2021 r.

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu wydrukowanego w kolorze:

  • Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie
    Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
  • Formularz Dane uczestnika Projektu
  • Oświadczenie uczestnika Projektu

Regulamin projektu