30.01.2020

Rekrutacja na kurs „Wykorzystanie terminali Bloomberga w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktyczych AGH zatrudnionych na podstawie umowy o pracę


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Zarządzania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)"  nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na kurs „Wykorzystanie terminali Bloomberga w procesie dydaktycznym” dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych AGH zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest gotowość do prowadzania zajęć z przedmiotów „Zarządzanie międzynarodowym portfelem instrumentów finansowych” lub/i „Międzynarodowe inwestycje giełdowe” w semestrze następującym po odbytym szkoleniu.

Liczba miejsc: 4

Termin rekrutacji: od 11.02.2020 r. do 13.02.2020 r.

Miejsce składania dokumentów: pok. 218 lub pok. 102, budynek D-14

Nazwisko koordynatora: dr inż. Adam Ryś  tel. 12 617 42 65

Godziny: od 8.00 do 14:00 (pon-pt)
Pierwszeństwo w rekrutacji na szkolenie mają:

  • Pracownicy dydaktyczni lub naukowo–dydaktyczni Wydziału Zarządzania AGH
  • Pracownicy posiadający tytuł naukowy doktora lub wyższy
  • Staż pracy na AGH min. 10 lat

W przypadku takiej samej liczby punktów rankingowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia: 11, 18, 19 marca 2020 r.

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu wydrukowanego w kolorze:

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

Regulamin projektu